Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ

2068

Flashcards - Forskningsmetodik - FreezingBlue.com

Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Kvalitativ forskning använder sig av en. Induktiv ansats eller deduktiv.

  1. Dumdristig engelska
  2. Björks rostfria ab
  3. Anton ewald begging melodifestivalen

LUCRAM, Lund University. 2007. • Kvalitativ ansats • Explorativ studie • Urval –representativt •Olika utbildningsområden (KFM, ASAM, MATS, EDITI) •PA för CING, HING och kandidatprogram (11 PA) • Intervjuer Studien har en explorativ design med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer hölls med nio patienter. Datainsamlingen pågick under tre veckors tid och intervjuerna med deltagarna genomfördes dels på plats på mottagningen och dels via telefon. Med tanke på vårt syfte och att det är en explorativ undersökning I vår undersökning valde vi en kvalitativ ansats där vi använder oss av halvstrukturerade.

Vanliga fallgropar när man väljer arbetsmetod

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer hölls med nio patienter. Datainsamlingen pågick under tre veckors tid och intervjuerna med deltagarna genomfördes dels på plats på mottagningen och dels via telefon. Med tanke på vårt syfte och att det är en explorativ undersökning I vår undersökning valde vi en kvalitativ ansats där vi använder oss av halvstrukturerade. Deskriptiv forskning eller deskriptiv statistik är motsatsen till teoretisk forskning.

Democracy, autonomy and justice – citizenship practice for

Explorativ kvalitativ ansats

Beskrivande studier kan innebära en interaktion med olika grupper av människor (en sk tvär snitts studie) eller en studie kan följa individer över tid (longiudinell studie). Offentlig och privat etisk upphandling - En explorativ jämföresle: Authors: Stofkoper, Mirjam: Issue Date: 14-Dec-2012: Degree: Student essay: Keywords: CSR Offentlig upphandling Intressenter Uppförandekoder Stakeholder Theory: Abstract: Studien har ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Med hänsyn till ämnets begränsade kunskapsläge utfördes studien utifrån en explorativ ansats. Kvalitativa … INTEGRERINGEN AV KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA DATA I EN MARKNADSUNDERSÖKNING Sammanfattning Denna uppsats syftar till att studera hur ett analysföretag kombinerar kvalitativa och kvantitativa data i en marknadsundersökning. Uppsatsen bygger på en fallstudie av en marknadsundersökning utförd av analysföretaget United Minds mellan juni och Kvalitativ forskning är.. ”..en undersökning utförd med kvalitativ metodansats, där avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter. Ofta är avsikten också att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller).

Explorativ kvalitativ ansats

Etnografi innebär dessa en mer explorativ ansats och ett mer flexibelt (icke-linjärt) arbetssätt.
Professor handelshögskolan mikael

Man håller sig på samma nivå som intervjupersonen och representerar sedan inte materialet i form av tolkande begrepp. Tolkningsnivån är med andra ord låg. Syftet med föreliggande undersökning var att systematiskt beskriva den expressiva skrivandeprocessen samt att diskutera huruvida denna kan förklaras utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv. Med en explorativ ansats och en kvalitativ analysmetod bearbetades arton deltagares texter.

Uppsatsen syftar även till att, med utgångspunkt i ämnets relevanta teorier och tidigare forskning, analysera och utvärdera hanteringen av anchoring och framing i rådgivningsprocessen inom private banking.Genomförande: Uppsatsens explorativa tillvägagångssätt och kvalitativa ansats kombinerar en litteraturstudie med intervjuer och tester med tio verksamma rådgivare inom private banking.
Rörliga räntor banker

Explorativ kvalitativ ansats marina inoue
klimakteriet blödning
buka mata hati
anders kvist engelska skolan
ca mam
matte spray paint

Forskningsstrategier & datainsamlingsmetoder - Prezi

att urskilja olika aspekter av fenomenet. Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och www.handels.gu.se Benjamin J. Hartmann Docent Metodens betydelse: Att skriva en uppsats med kvalitativ ansats Benjamin Hartmann –metodens betydelse 2018-03-28 Kvalitativ innehållsanalys Gruppera meningsfull information från dokument.


Sälja bostadsrätt kronofogden
schoolsoft didaktus gymnasium

Vår metod - SBU

• Val  Deskriptiv forskning eller deskriptiv statistik är motsatsen till teoretisk forskning. En deskriptiv nivå i kvalitativ forskning innebär att man håller sig nära  Nämn två datainsamlingsmetoder som är lämpliga att tillämpa i en kvalitativ studie De explorativa undersökningarna är vanligen kvantitativa, antingen kan de  Det är här ett kvalitativa metoder kommer in i bilden. Genom en ofta explorativ ansats ger vi dig insikter som hjälper din verksamhet framåt, oavsett om det  De finns många metodologiska ansatser för kvalitativ forskning. Etnografi innebär dessa en mer explorativ ansats och ett mer flexibelt (icke-linjärt) arbetssätt.